תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר  http://www.boh.co.il (להלן:"האתר") של חברת בוני התיכון (להלן:"החברה").

הגישה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים להלן. תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו, מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה

אנא הקפד לעיין בתנאי תקנון זה של החברה מאחר שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר

האמור להלן בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1.  הגדרות
  1. "אתר" או "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט ,המצוי בבעלות מלאה של החברה, בכתובת  http://www.boh.co.il ו/או כל אתר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי החברה.
  2. "משתמש": כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע הנמצא בו.
  3. "תקנון" או "תקנון זה": הוראות מסמך זה המסדירות את השימוש באתר על ידי משתמשים.
 2. המידע – כללי 
  1. האתר מכיל ,בין היתר ,מידע אודות החברה ,פרויקטים של החברה. כמו כן,    האתר מציג סרטונים ,תמונות כתבות ותכנים שונים; פרסומים בדבר מבצעים והטבות ,בין מטעם החברה ובין כאלו שהנם נשוא שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים ;פרטים ליצירת קשר עם החברה ושירות הדיירים אצלה ועוד.
  2. המידע המופיע  באתר מוצע למשתמשים כמו שהוא (as is). אמנם התכוונה החברה כי המידע יהיה מדויק, אך יתכן שהמידע אינו שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, החברה אינה אחראית לאי דיוקים או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  3. תמונות, תשריטים, תרשימים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד (אלא אם נאמר אחרת) וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר ,חלקם או כולם , לבינם בפועל. לעניין תשריטים ותרשימים המופיעים באתר, יהיו התשריטים והתרשימים המחייבים אלה המצורפים להסכם המכר והם בלבד.
 3.  פרטיות ומאגרי מידע
  1. משתמשים אשר ימסרו פרטיהם באתר, נותנים הסכמתם שפרטיהם יכללו במאגר הלקוחות של החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (להלן:"מאגר הלקוחות") מאגר הלקוחות משמש את החברה וחברות נוספות בקבוצה ליצירת קשר, שליחת דיוור (בכפוף להסכמת המשתמש כמפורט בתקנון זה לעיל), מעקב אחר פעולות וכדומה.
 4. זכויות יוצרים
  1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי וידאו וכיוב' (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמש מתחייב שלא להכניס שינויים, לעבד, לערוך, להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, לשכפל, להעמיד לרשות הציבור, למכור או להשכיר כל חלק מן המידע או להתיר או לסייע לאחרים לנקוט פעולות מהפעולות הנ"ל, ללא הסכמתה המפורשת והכתובה של החברה. בכלל זה, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות   וכיוצא באלה ואין להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או robots ,crawlers מסוג במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  החברה ,אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  2. השם "בוני התיכון" סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו),    שם המתחם של האתר ((domain name, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים ,שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר ,כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 5. קישורים אלקטרונים
  1. באתר זה עשויים להיכלל קישורים אלקטרוניים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי החברה קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלה, או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.
 6. חובת המשתמש
   המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
  1. בעצם כניסתו לאתר מסכים המשתמש לכל האמור בתנאי תקנון זה לעיל ולהלן.
  2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר ו/או העלול לסייע להפר זכויות קניין של אחר, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת. 
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר כולל פרסומת, בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה. 
  4.  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע  נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה בין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאיי הסכמה זו, ככל שניתנה.  
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או במידע ומתחייב שלא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם העלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לשבש את פעילות האתר.
  6. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם את הדין ו/או שאינו מוסכם  ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע. 
  7. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ובגין כל הוצאה שיגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת הוראות תקנון זה על ידו. 
  8. המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה. תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו תואם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להתחקות אחר השימוש של המשתמש, ו/או להעביר את דפוסי ההתנהגות של המשתמש לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה של המשתמש באתר, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת להגן על קניינה ו/או זכויותיה.
 7. אחריות
  1. המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר ניתנים למשתמשים במצב כמו שהם (as is) השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר ומאשר כי החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מהשימוש שעשה המשתמש באתר ,ולא יישאו בכל נזק עקיף , תוצאתי או מיוחד ,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו. 
  2. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים וכשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט . 
  3.  החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתכולת האתר.
  4. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.  
  5. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים כלשהם יובילו את מבצע (links) לאתרים אחרים .החברה אינה מתחייבת כי קישורים הפעולה לאתר אינטרנט פעיל ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. 
  6. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת המידע ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. בכלל זה, החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
 8. הפסקת פעילות באתר
  1. החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 9. שונות
  1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים שבמידע באתר. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ושיבושים ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף, או לשנות את תנאי תקנון זה, על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי תקנון זה ובתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.  
  3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים אשר חורגים מתנאי תקנון זה. 
  4. הפעילות באתר וכל עילה משפטית שנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי תקנון זה יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
  5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
  6.  היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים ,תשמ"ג-1982) אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תקנון זה יוותרו בתוקפם.
 10. יצירת קשר
   לתמיכה טכנית ,הסבר על פעילות האתר והשירותים בו ובירורים שונים,  ניתן לבצע פניה לחברה דרך אתר האינטרנט שלה או במכתב רשום לכתובת החברה במשרדיה: רח' הרקומים 26, עזריאלי חולון (בניין B). פניות החברה אליך בכל הקשור לאתר ולתקנון זה תעשנה באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לאתר ,או באמצעות האתר או בדואר רשום/רגיל לכתובתך. 
loader